De Uitvoerende Assistent (Moe'awin at Tanfiedh)

Artikel 49 De Khalifah stelt een uitvoerende assistent (Moe'awin at Tanfiedh) aan. Diens functie omvat het administratieve en niet het regerende. Hij voert de opdracht van de Khalifah met betrekking tot zowel de binnenlandse als de buitenlandse belangen van de Staat uit, en houdt de Khalifah op de hoogte betreffende hetgeen hem opgedragen is. Hij is de intermediair tussen de Khalifah en de anderen. Zij nemen van hem (opdrachten) en geven aan hem (rapport) betreffende de volgende dingen: a. De relaties met de burgers; b. De internationale relaties; c. Het leger en de soldaten; d. De overige apparaten van de staat die niet tot het leger behoren;

Artikel 50 De Moe'awin at Tanfiedh moet een moslim zijn, omdat hij behoort tot de vertrouwelingen van de Khalifah.

Artikel 51 De Moe'awin at Tanfiedh staat altijd in direct contact met Khalifah, op dezelfde manier als de Moe'awin at Tafwiedh wordt ook de Moe'awin at Tanfiedh beschouwd als een assistent, maar deze enkel in uitvoering en niet in regeren. De Gouverneurs (Woelaat)

Artikel 52 De gebieden die bestuurd worden door de Staat worden onderverdeeld in deelgebieden genaamd provincieën (wilayaat). Elke wilaya is verder onderverdeeld in deelgebieden genaamd districten ('imalaat). De persoon die de wilaya bestuurd wordt Wali of Amir genoemd, en de persoon die de 'imala bestuurd wordt 'Aamil genoemd.

Artikel 53 De woelaa en de 'oemaal worden door de Khalifah aangewezen. De wali kan, als hij gemachtigd is, ook de 'oemaal aanwijzen. De woelaa en de 'oemaal moeten dezelfde kwalificaties hebben als de assistenten: ze moeten, man, vrij, moslim, volwassen, van gezond verstand, 'adl en bekwaam zijn in hun verantwoordelijkheden. Ze moeten worden gekozen van onder de mensen van vroomheid (taqwa) en kracht.

Artikel 54 De wali heeft de autoriteit om de departementen in zijn provincie te organiseren en te beheren, namens de Khalifah. Hij heeft het bevel over de mensen van zijn provincie en hij heeft controle over alle zaken behalve financiën, de rechterlijke macht en het leger. Hij heeft het bevel over de politie met betrekking tot ten uitvoer brenging, maar niet met betrekking tot organisatie.

Artikel 55 De wali is niet verplicht om de Khalifah te informeren over wat hij heeft gedaan betreffende hetgeen binnen zijn autoriteit ligt, maar als een nieuw probleem zich voordoet moet hij afwachten totdat hij de Khalifah heeft geïnformeerd en vervolgens verdergaan volgens de instructies van de Khalifah. Als wachten het probleem verergert moet hij eerst handelen en later de Khalifah informeren over de reden waarom hij hem niet eerder heeft geïnformeerd.

Artikel 56 Elke provincie kiest een raad (Madjlis) vanuit haar eigen mensen, met aan het hoofd de wali. De raad heeft de autoriteit om haar mening te geven inzake administratieve zaken, maar niet inzake regeren. Het doel van deze raad is tweeledig: enerzijds het bieden van de noodzakelijke informatie en haar mening betreffende de situatie in de wilaya en haar behoeften, en anderzijds het uiting geven aan goedkeuring betreffende het regeren van de wali danwel het uiten van twijfel of beklag hieromtrent.

Artikel 57 De ambtstermijn van een wali in een provincie moet niet te lang zijn. Hij moet worden afgezet wanneer hij te machtig wordt in zijn provincie, en evenzo wanneer de mensen hem beginnen te idoliseren.

Artikel 58 De aanstelling van de wali is een algemeen geldende verantwoordelijkheid op een bepaalde plaats. Daarom kan de wali niet van de ene naar de andere provincie worden overgeplaatst. Maar kan wel eerst worden afgezet en daarna opnieuw worden aangewezen.

Artikel 59 De wali kan worden afgezet als de Khalifah dit bepaald, of als de Madjlis al Oemma uitdrukkelijk ontevreden over hem is, of als de raad van de provincie ontevreden over hem is. Maar, enkel de Khalifah kan de wali uit zijn functie zetten.

Artikel 60 De Khalifah moet de woelaa strikt controleren en continu hun prestaties beoordelen. Hij moet mensen afvaardigen die hen controleren en die navraag doen over hen. Hij moet de woelaa regelmatig bij elkaar roepen, of sommigen van hen, en naar de klachten over hen van de burgers luisteren.

Afdrukken PDF

Khilafah.nl - is een initiatief van de sjabaab van Hizb ut Tahrir in Nederland