De Gedelegeerde Assistent (Moe'awin at Tafwiedh)

Artikel 42 De Khalifah stelt een of meer gedelegeerde assistenten (Moe'awin at Tafwiedh) aan, die de verantwoordelijkheid van het regeren op zich nemen. Hij delegeert hen om de Staatsaangelegenheden naar eigen standpunt en ijtihad te organiseren. En indien de Khalifah sterft, dan eindigt de aanstelling van de gedelegeerde assistenten en mogen zij hun werkzaamheden niet continueren. Enkel indien er een interim regent is mogen zij hun werkzaamheden zolang continueren.

Artikel 43 De Moe'awin at Tafwiedh dient te voldoen aan de voorwaarden welken tevens gelden voor de Khalifah, namelijk: man, moslim, vrij, meerderjarig, gezond verstand, 'adl (betrouwbaar). Bovendien dient hij bekwaam te zijn in de taken waarvoor hij aangesteld is.

Artikel 44 Het overdragen van het gezag aan de Moe'awin at Tafwiedh moet worden gekenmerkt door twee dingen, ten eerst algemene bevoegdheid en ten tweede vertegenwoordiging. Om deze reden moet de Khalifah tegen hem zeggen: "Ik geef u wat voor mij is, als mijn plaatsvervanger" of andere woorden met gelijke betekenis die de algemene bevoegdheid en de rol als plaatsvervanger aanduiden. Langs deze benoeming kan de Khalifah verschillende plaatsvervangers benoemen en hen naar verschillende plaatsen sturen en hen verschillende taken geven, zonder de benoeming opnieuw te hoeven doen omdat iedere mogelijk verantwoordelijkheid zal vallen onder de eerste benoeming.

Artikel 45 De de Moe'awin at Tafwiedh moet in zijn uitvoering van Staatsaangelegenheden de Khalifah informeren, om niet te verworden tot Khalifah. Hij moet betreffende zijn activiteiten richting de Khalifah rapporteren, en hij moet doen hetgeen de Khalifah hem opdraagt.

Artikel 46 De Khalifah moet de handelingen en de uitvoering van de Moe'awin at Tafwiedh controleren, om het juiste te kunnen bevestigen en het onjuiste te kunnen corrigeren. Dit, omdat de behartiging van de zaken van de Oemma in essentie de taak is van de Khalifah en afhankelijk van zijn ijtihad.

Artikel 47 Wanneer de Moe'awin at Tafwiedh een kwestie heeft gepland, die de Khalifah goedgekeurd heeft, dient hij deze ten uitvoer te brengen in overeenstemming met dat wat goedgekeurd is, zonder hier iets aan toe te voegen of iets van weg te laten. Wanneer de Khalifah het oneens is met de Moe'awin at Tafwiedh bij een zaak die ten uitvoer gebracht is, dan moet dit verder beschouwd worden. Gaat het om een wet die juist gebruikt is geworden, of om geld dat juist gebruikt is geworden, dan is de mening van de Moe'awin at Tafwiedh rechtsgeldig, omdat dit van oorsprong de mening van de Khalifah is geweest. De Khalifah heeft niet het recht om deze wetten die zijn aangenomen, en gelden die zijn gespendeerd, terug te nemen. Gaat het om iets dat de Moe'awin heeft uitgevoerd zoals de benoeming van een Wali of een aanbesteding voor het leger, dan is de Khalifah gerechtigd om de Moe'awin tegen te spreken. In dit geval is het advies van Khalifah rechtsgeldig en moet de actie van Moe'awin worden opgeschort, omdat Khalifah het recht bezit om zijn beslissingen te herzien en tevens die van zijn Moe'awin.

Artikel 48 De Moe'awin at Tafwiedh is niet beperkt tot een bepaald departement of ambt binnen het administratieve apparaat. Zijn bevoegdheid heeft een algemeen karakter, omdat degenen die de administratieve zaken verrichten ambtenaren zijn en niet regenten, terwijl de Moe'awin at Tafwiedh een regent is die niet benoemd wordt onder beperking tot een bepaalde handeling, omdat zijn functie algemeen is.

Afdrukken PDF

Khilafah.nlĀ - is een initiatief van de sjabaab van Hizb ut Tahrir in Nederland